Zakres usług księgowych

Usługi Księgowe
W ramach kompleksowego prowadzenia księgowości proponujemy obsługę w zakresie:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości.
 • Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanych podatku dochodowego.
 • Przejęcie prowadzenia spraw rachunkowych podmiotu z powiadomieniem Urzędu Skarbowego (wraz z pełnomocnictwem).
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie bieżących planów amortyzacji.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Sporządzanie deklaracji podatku VAT oraz deklaracji podsumowujących VAT/UE.
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań: bilans, rachunek zysków i strat.
 • Sporządzenie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat.
 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • Sporządzenie rocznych sprawozdań wymaganych przez GUS oraz NBP.
 • Reprezentacja Klienta przed poszczególnymi urzędami.
 • Pomoc przy rejestracji nowo powstałych podmiotów gospodarczych.
 • Przygotowywanie wniosków kredytowych.
 • Przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w US
 • Inne usługi zlecone przez Klienta

Kadry i Płace

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u Klienta,
 • Przygotowywanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
 • Przygotowywanie i przekazywanie do ZUS deklaracji wraz rejestracją w ZUS pracowników.
 • Sporządzanie informacji dla pracowników o wysokości wynagradzania, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy.
 • Sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej,
 • Ustalenie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ich ewidencja,
 • Informowanie o konieczności przeprowadzenia badań lekarskich, szkoleń BHP,
 • Przechowywanie dokumentacji związanej z absencjami pracowników,
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • Wykonywanie sprawozdań dla GUS w zakresie danych kadrowych.
Copyrights © 2024
Projektowanie stron www